Algemene voorwaarden mdmmontage

 

(artikel 17 – Aansprakelijkheid)

Bij iedere software/hardwarematige toevoeging/aanpassing aan uw voertuig vervalt de fabrieksgarantie op het betreffende onderdeel. Bijvoorbeeld: Bij een CarPlay activatie vervalt de fabrieksgarantie op de headunit, e.d. MDM RETROFIT EN MONTAGE (mdmmontage) neemt in geen enkel geval de fabrieksgarantie over. Alle wijzigingen aan uw voertuig zijn geheel op eigen risico.

MDM RETROFIT EN MONTAGE (mdmmontage) is niet aansprakelijk voor defecten en/of beschadigingen aan het voertuig die na een software/hardware matige toevoeging/aanpassingen optreden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de (softwarematige) aanpassing.

Het uitvoeren van een navigatie update is geheel op eigen risico. Bij oudere systemen kan een navigatie update langzaam verlopen. Dit
heeft te maken met de vaak grote stappen die in één keer worden gemaakt, bv.versie 2012 naar 2022.  Kans op beschadiging is aanwezig. Bedenkt u zich dit voor u vervolg stappen onderneemt.

Producten die besteld worden op VIN (chassisnummer) zijn persoonlijk van aard en worden derhalve niet retour genomen. Producten die hieronder vallen zijn o.a. : Navigatie kaart update(s), CarPlay activatie.

BMW en MINI zijn geregistreerde handelsmerken. MDM RETROFIT EN MONTAGE (mdmmontage) is op geen enkele manier verbonden aan BMW / MINI en is niet door BMW /MINI gemachtigd om op te treden als officiële distributeur of vertegenwoordiger.

Navigatie update:
1)
Het uitvoeren van een navigatie update is geheel op eigen risico. Bij oude systemen kan een navigatie update langzaam verlopen. Dit heeft te maken met de vaak grote stappen die in één keer worden gemaakt, bv. versie 2012 naar 2022. Een MINI/BMW navigatiesysteem maakt voor de opslag mogelijk gebruik een HDD, SSD of EMMC, deze systemen (opslag) slijten door de jaren heen. Een versleten HDD/SSD/EMMC kan tijdens een kaartupdate voor problemen zorgen en zelfs onherstelbare schade aan het systeem veroorzaken. Het is niet mogelijk om vooraf de staat van het systeem te beoordelen. Overweeg dit risico voordat u de update koopt en in uw MINI/BMW zelf uitvoert of laat uitvoeren!

2)
Beschikt uw MNI/BMW over kaartversie “MOTION“. Gelieve dan rekening te houden met het volgende: De eerste generatie MOTION navigatiesystemen zijn uitgerust met 8GB opslag. Deze systemen zijn NIET geschikt voor de recente 2021 kaartupdate. Deze systemen werden geleverd in BMW’s die zijn geproduceerd van tot circa 03/2010. De beschikbare ruimte op de opslag van dit type systeem is onvoldoende om versie 2021 te kunnen installeren. De tweede generatie MOTION systemen zijn uitgerust met 16GB opslag. Wanneer u toch een 2021 kaartupdate uitvoert op een 8GB systeem zal de update vast lopen en in het ergste geval kan het systeem onherstelbaar beschadigd raken. Bent u niet zeker van de productiedatum/uitvoering overweeg dan vooraf of u dit risico wilt nemen. Het uitvoeren van de update is geheel op eigen risico!

3)
Beschikt uw MINI/BMW over kaartversie “MOVE”. Gelieve dan rekening te houden met het volgende: Is de actuele kaartversie ouder dan 2015. Dan is er een grote kans dat de 2022 update niet in één keer lukt. Dit omdat de stap te groot is om het systeem in één keer te updaten naar de actuele 2022 software. Het navigatiesysteem dient dan in twee stappen te worden ge-update, eerst een tussenstap naar versie 2017-2 en daarna de 2022 kaartversie te installeren. Bij de installatie van een update bestaat altijd de kans dat de hardware van het navigatiesysteem onherstelbare schade oploopt. Wij kunnen dit risico niet uitsluiten of voor onze rekening nemen, gelieve hier rekening mee te houden al vorens u de update koopt.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

MDM RETROFIT EN MONTAGE
Adres: Deventerschans 29 3432CP Nieuwegein
E-mailadres: info@mdmmontage.nl
KvK-nummer: 86437909

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De eventuele kosten van verzending met uitzondering van eventuele invoerkosten en verschuldigde BTW bij invoer. Alle klanten buiten Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de invoer en BTW, deze kosten zal het koeriersbedrijf in rekening brengen. MDM RETROFIT EN MONTAGE is hier niet verantwoordelijk voor.

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens
kan controleren en indien gewenst herstellen;

De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en

De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten (uitgesloten zijn producten omschreven in artikel 17 – Aansprakelijkheid ) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De consument mag het product zo testen zoals hij dat ook in een fysieke winkel zou kunnen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen;

Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in kostprijs.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De consument het geleverde product heeft aangepast in de vorm van thema’s of door de fabrieksinstellingen te wijzigen;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De geleverde producten zijn gekocht van een derde partij en dus niet rechtstreeks van de ondernemer;

De naam en/of E-Mail adres op het factuur niet overeen komt met de naam van de consument die zich beroept op garantie;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30
dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 16 – gepersonaliseerde bestellingen

Producten die besteld worden op VIN (chassisnummer) zijn persoonlijk van aard en kunnen derhalve niet retour worden gezonden, Producten
die hieronder vallen zijn: Navigatie kaart update(s), CarPlay activatie en Custom aanvragen voor de Fysieke Schakelaar.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

MDM RETROFIT EN MONTAGE  is niet aansprakelijk voor defecten en/of beschadigingen aan het voertuig die na een software/hardware matige
aanpassingen door de consument zijn aangebracht is opgetreden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de (softwarematige) aanpassing.

Bij iedere software/hardware matige aanpassing aan uw voertuig vervalt de fabrieksgarantie op het betreffende onderdeel. Bijvoorbeeld: Bij een, CarPlay activatie vervalt de fabrieksgarantie op de headunit en bij een toepassing van een Fysieke schakelaar op de Bluetooth module vervalt de fabrieksgarantie op de bluetooth module e.d.

MDM RETROFIT EN MONTAGE  neemt in geen enkel geval de fabrieksgarantie over. Alle wijzigingen aan uw voertuig zijn geheel op eigen risico. Het uitvoeren van een navigatie update is geheel op eigen risico. Bij oudere systemen kan een navigatie update langzaam verlopen. Dit heeft te maken met de vaak grote stappen die in één keer worden gemaakt, bv. versie 2012 naar 2022. Kans op beschadiging is aanwezig. Bedenkt u zich dit voor u vervolg stappen onderneemt.

Producten die besteld worden op VIN (chassisnummer) zijn persoonlijk van aard en worden derhalve niet retour genomen. Producten die hieronder vallen zijn o.a. : Navigatie kaart update(s), CarPlay activatie.

BMW en MINI zijn geregistreerde handelsmerken. MDM RETROFIT EN MONTAGE is op geen enkele manier verbonden aan BMW / MINI en is niet door BMW /MINI gemachtigd om op te treden als officiële distributeur of vertegenwoordiger